Diverse


Hier eine Sammlung mit den verschiedensten Drachen unterschiedlicher Hersteller:

PBSK - BadBoy.rtf                                            Eisi - Goblin.rtf

Cavaliers du Ciel - Histrion.rtf                       C. D. Derefat - LeKarma.rtf

G. Wolsing - LongDartvarioLW.rtf                 W. Neumann - Multiflex750ul.rtf

Northshore Radical - NSR.rtf                         Eolo - Neox.rtf

Eolo - Over.rtf , 2006                                        Super Anti Sleep - sas.rtf

Spirit of Air - ShurikenOmega.rtf                    Flying Wings - SilverFox23.rtf

Cavaliers du Ciel - Styx23.rtf                           Surprise - Surprisestd.rtf

Surprise ul - Surpriseul.rtf                               Kites Spitfire - Sushi.rtf

Sieberts Drachenkiste - Sweety.rtf                 Flexifoil - StrangerLevel7.rtf

Thornback - Thornback.rtf                               Sieberts Drachenkiste - Tsunamiul.rtf

Martin Schob - Utopia.rtf                                  Viper Sport Kites - Vendetta.rtf

Skyburner - Wahoo.rtf                                       Eisi - witch.rtf                                                      

L'Atelier - xTr.rtf